Vad är TAK/OEE

Och hur sitter det ihop med ProTAK?

Vad är TAK/OEE?

TAK/OEE – vad är det? TAK eller UTE (Utrustningens Totala Effektivetet) är ett relativt mätetal för att mäta produktionseffektivitet. På engelska använder vi OEE eller Overall Equipment Effectiveness. Ofta skrivs förkortning ihop – TAK/OEE – och de används också separat synonymt i sin betydelse.

TAK-beräkningar ger i sig ingen förbättring utan är ett underlag, dvs data, information och statistik, som man kan använda för att optimera sitt produktionsflöde. Så här brukar vi förklara vad TAK är:

Denna låda representerar den teoretiska kapaciteten där Tid = tillgänglig tid, Hastighet = max produktionstakt (per kvalitet), och Kvalitet = brutto producerat 100% kvalitativt godkänd.

Den röda lådan innanför den blå representerar det faktiska utfallet där Tid = producerande tid, Hastighet = verklig medelproduktionstakt (per kvalitet) och Kvalitet = netto producerat.

Den röda streckade linjen mellan de båda lådorna symboliserar produktionshändelser som förorsakat förluster.

Det är av största vikt att de händelserna, förlusterna, registreras strukturerat i en databas. Genom att strukturera dessa händelser kan vi via statistikbearbetning få enorma insikter.

T, A och K kan förenklat beskrivas som den röda pilens längd dividerat med den svartas för respektive axel. Eller K kan beskrivas som volymen för den röda lådan dividerat med den svarta lådans volym.

TAK är dock  bara ett mått på hur bra en maskin eller processavsnitt utnyttjats där det viktigaste är att produktionshändelserna (förlusterna) registreras för att hitta flaskhalsar och svaga avsnitt via statistikbearbetning.

TAK/OEE och ProTAK

I vår produkt ProTAK gör vi dessa TAK (eller OEE) mätningarna och beräkningar samt visualiserar dem på en tidsaxel. Dessutom kopplar vi samman andra relevanta system (inköp, ärende, reklamation, kamerasystem) för att få en mer heltäckande bild över processerna. På det sättet kan avdelningar, ja hela fabriken, transparent och tydligt se hur arbetet går och få en förståelse för var förlusterna sker. Följdaktligen kan i princip alla arbeta proaktivt och delta i förbättringsarbetet. Exempel på arbeten som förbättrar produktionen och som TAK-beräkningar hjälper oss att förstå och ta beslut om:

  • Vi kan ta fram underlag för UH-planering
  • Vi har möjlighet att reagera snabbare pga realtidsvisualiering av produktionen.
  • Vi kan prioritera störningar

Vill du få mer förståelse för hur vi tänker TAK/OEE i ProTAK? Ge oss 30 min för en demo.